Peugeot

154007.PEU | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Expert
Anhängelast: D=12.20
Beginn: 01.07
 
154007A.PEU | Traverse mit abnehmbarer
Kugel, Stützlast 122 kgFahrzeugtyp: Expert
Anhängelast: D=12.20
Beginn: 01.07
 
154007K.PEU | Traverse zum Kombinieren
Stützlast 122 kgFahrzeugtyp: Expert
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=12.20
Beginn: 01.07
 
154016.PEU | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Expert/Traveller
Anhängelast: D=13.9
Beginn: 16
 
154016A..PEU | Traverse für abnehmbare
KugelFahrzeugtyp: Expert/Traveller
Anhängelast: D=13.9
Beginn: 16
 
154016A.PEU | Traverse mit abnehmbarer
KugelFahrzeugtyp: Expert/Traveller
Anhängelast: D=13.9
Beginn: 16
 
154016K.PEU | Traverse für Wechselsystem
Fahrzeugtyp: Expert/Traveller
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=13.9
Beginn: 16
 
254006K.PEU | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Boxer, Pic-Up
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=17.17
Beginn: 06.06
 
254006N.PEU | Nummerhalter zu 254006K.PEU
Fahrzeugtyp: Boxer, Pic-Up
 
2540K.PEU | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Boxer, Pic-Up
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 3T
Beginn: 94
Ende: 06.06
 
306216.PEU | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Boxer, Bus, Pic-Up
Anhängelast: D=13.3
Beginn: 94
Ende: 06.06
 
306216K.PEU | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Boxer, Bus
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 3T
Beginn: 94
Ende: 06.06
 
306357.PEU | Traverse mit fester Kugel
Fahrzeugtyp: Boxer, Bus, Pic-Up
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06.06
 
306357K.PEU | Traverse zum Kombinieren
Fahrzeugtyp: Boxer, Bus
Lochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06.06
 
3066358.PEU | Traverse mit abnehmbarer
KugelFahrzeugtyp: Boxer, Bus
Anhängelast: D=15.9
Beginn: 06