Wechselsystem bestehend aus - 80.11VW

1 x GP / 1 x KP / 1 x Deckel D = 23,4kN / S = 200kgLochbild: 83 x 56 mm
Anhängelast: 5T

Wechselsystem bestehend aus: - 80.WES

1 Grundplatte 2 KonterplattenLochbild: 83 x 56 mm
Anhängelast: D=18.5 kN

Wechselsystem bestehend aus: - 80J

1 x GP / 2 x KP / 1 x Deckel D = 23.4kN / S: 200kgLochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 5T

Wechselsystem bestehend aus: - 80VW

1 x GP / 2 x KP / 1 x Deckel D = 23.4kN / S = 200kgLochbild: 83 x 56 mm
Anhängelast: 5T

1 x Grundplatte inkl. Ab- - 90.11GJ

deckung und SchraubenLochbild: 85 x 45 mm
Anhängelast: 30kN/250St

1 x Grundplatte inkl. Ab- - 90.11GVW

deckung und SchraubenLochbild: 83 x 56 mm
Anhängelast: 30kN/250St

1 x Konterplatte inkl. - 90.11KJ

SchraubenLochbild: 45 x 85 mm
Anhängelast: 30kN/250St

1 x Konterplatte inkl. - 90.11KVW

SchraubenLochbild: 83 x 56 mm
Anhängelast: 30kN/250St

: